• darkblurbg
    IMPACT Flag Football
    Flag Football is een vorm van American Football die is ontwikkeld om kinderen en volwassenen op een laagdrempelige en veilige manier kennis te laten maken met de beginselen van deze prachtige sport!
  • darkblurbg
  • darkblurbg
    Wat kunnen we voor u betekenen?
    Bent u op zoek naar een leuke en uitdagende sportclinic voor uw school, bedrijf, organisatie of vereniging? Of wilt u materiaal huren of kopen? Neem dan contact met ons op!

IMPACT en de Privacy Wetgeving (AVG)

Gepubliceerd op: 25-05-2018

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties in Nederland, dus bedrijven, gemeenten, banken, zorginstellingen, maar ook alle stichtingen en sportverenigingen te voldoen aan de Europese regels over het beschermen van privacygevoelige gegevens van haar werknemers, leden, klanten, etc. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en middels zowel een privacyverklaring op onze website als privacy policy willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens! Lees snel verder!

Allereerst willen wij aangeven dat we onze uiterste best doen om alle stakeholders te informeren over de gevolgen van de invoering van de AVG en de relatie tot de bedrijfsvoering van IMPACT Flag Football. 

Wij hanteren een algemene voorwaardenset voor wat betreft de deelname aan (sport-) activiteiten en deze voorwaardenset kan gezien worden als het spelregelboekje voor deelname aan de (sport-)activiteiten van IMPACT. In deze voorwaardenset is opgenomen dat door deelname aan onze activiteiten u toestemming geeft voor het maken van (sfeer-) foto's/(sfeer-)video's ten behoeve van de verslaglegging en rapportage van de door ons georganiseerde projecten/activiteiten. Ook is opgenomen dat door deelname aan onze activiteiten u toestemming geeft voor het gebruik van uw contactgegevens ten behoeve van de communicatie omtrent de projecten/activiteiten waaraan u deelneemt. Indien u in beide gevallen hier expliciet geen toestemming voor wenst te geven dan kunt u dat aan ons kenbaar maken middels een meldingsformulier. U ontvangt, in het geval van het geen toestemming verlenen voor het maken van foto's/video's, bij de activiteit in kwestie een polsbandje zodat we weten dat er geen toestemming is verleent en u dus niet op de foto/video te zien zult zijn. 

Via deze link kunt u onze voorwaarden inzien! Onze algemene voorwaarden - deelname aan sportactiviteiten is goedgekeurd en vastgesteld door IMPACT en treden op 25 mei 2018 in werking. 

Wij hebben allereerst een interne audit gedaan om te kijken welke datasets we tot onze beschikking hebben en waar die in onze IT-infrastructuur staan opgeslagen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Vanuit de wetgeving is er voor IMPACT geen verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Derhalve heeft IMPACT ervoor gekozen om toch een dergelijke functionaris aan te stellen, te weten:
- Functionaris Gegevensbescherming Interne aangelegenheden: Johan Molenaar
- Functionaris Gegevensbescherming Externe aangelegenheden: Wayne Neijhorst 

IMPACT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit brengt mede met zich mee dat wij in ieder geval: 
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doel en type van persoonsgegevens zoals beschreven in onze Privacy Policy;
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot wat strikt nodig is voor het doel;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt; 
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als onderneming zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit. 

Via deze link kunt u onze Privacy Policy inzien. Onze Privacy Policy is goedgekeurd en vastgesteld door IMPACT en treden op 25 mei 2018 in werking.